Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľom www.canonline.sk je:


Ing. Peter Sýkora

Dolná Ždaňa 86

966 01  

IČO: 45641773
DIČ: 1045172612
 

Pre účely ochrany a spracovania osobných údajov je v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) Ing. Peter Sýkora prevádzkovateľom a užívateľ webovej stránky www.canonline.sk dotknutou osobouV zmysle zákona o ochrane osobných údajov si Vás dovoľujeme oboznámiť so skutočnosťou, že zakliknutím políčka " Prečítal(a) som si a súhlasím s Ochrana osobných údajov "  zaslaním osobných údajov prostredníctvom www.canonline.sk, dávate súhlas s ich spracovaním za účelom plnenia zo zmlúv, ďalej pre účely  zákazníckej a predajnej podpory. Poskytnutie osobných údajov pre uvedené účely je dobrovoľné. Zároveň Vás informujeme, že Vaše osobné údaje, ktoré nám poskytnete budú spracované i na účely plnenia zo zmlúv/predzmluvných vzťahov s našou spoločnosťou, k čomu sme oprávnení v zmysle §10 ods. 3 písmeno b) zákona o ochrane osobných údajov, a to i bez Vášho súhlasu.


Všetky osobné údaje slúžia výhradne pre požadované účely a nie sú poskytované tretím osobám. Údaje o Vašej osobe sú chránené firemným databázovým systémom, v ktorom sú uschované na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov dotknutej osoby. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže dotknutá osoba odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1mesiaca od doručenia odvolania súhlasu dotknutej osoby prevádzkovateľovi.Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné.

Prevádzkovateľ zhromažďuje o užívateľoch nasledujúce osobné údaje: meno a priezvisko, e-mail, telefónne číslo, fakturačná adresa, korešpondenčná adresa,názov firmy, IČO a IČ DPH. S týmito údajmi prichádzajú do styku len oprávnené osoby určené prevádzkovateľom ako i prípadné tretie strany, ktoré budú prevádzkovateľom poverené správou a vymáhaním pohľadávok zo zmluvného vzťahu.

Užívateľ môže tieto údaje kedykoľvek meniť po prihlásení k svojmu kontu v časti „Moje údaje“.

V prípade nesúhlasu s evidovaním Vašich údajov a na základe predchádzajúcej žiadosti, budú tieto údaje z databázy obratom vymazané. Uvedené sa neuplatní na spracovanie tých osobných údajov, ktoré je prevádzkovateľ oprávnený spracúvať i bez Vášho súhlasu na základe §10 zákona o ochrane osobných údajov. Túto žiadosť o výmaz osobných údajov je možné poslať písomne na adresu uvedenú v kontaktoch alebo zaslaním požiadavky cez kontaktný formulár na
www.canonline.sk.

Predajcovia tretích strán, vrátane Google, zobrazujú naše reklamy na internete.

Predajcovia tretích strán, vrátane Google, používajú cookies na zobrazovanie reklám, na základe predchádzajúcich návštev užívateľa našich webových stránok.

Užívatelia sa môžu odhlásiť z používania súborov cookies firmou Google, ak navštívia Google Advertising opt-out stránku. 

Poučenie o právach dotknutej osoby


Dotknutá osoba má v zmysle § 28 zákona o ochrane osobných údajov právo: 

• vyžadovať od prevádzkovateľa na základe písomnej žiadosti: 
- potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o dotknutej osobe spracúvané, 
- vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa zákona; pri vydaní rozhodnutia vzmysle § 28 ods. 5 zákona je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií, 
- vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal prevádzkovateľ osobné údaje dotknutej osoby na spracúvanie,
- vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam osobných údajov dotknutej osoby,ktoré sú predmetom spracúvania, 
- opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, 
- likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže dotknutá osoba požiadať  o ich vrátenie, 
- likvidáciu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona, 
- blokovanie osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva údaje na základe súhlasudotknutej osoby, 

• na základe písomnej žiadosti namietať voči spracúvaniu osobných údajov, o ktorých sa predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priamehomarketingu bez jej súhlasu a žiadať ich likvidáciu, využívaniu osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, titul, adresa na účely priameho marketingu v poštovom styku, poskytovaniu osobných údajov v rovnakom rozsahu na účely priameho marketingu, 

• na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch uvedených v § 10 ods. 3 písm.a), e), f) alebo g) zákona vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia, 

• na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, kedykoľvek namietať, nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote najneskôr 30 dní odo dňa doručenia žiadosti, 

• pri podozrení, že sa jej osobné údaje neoprávnene spracúvajú, podať Úradu na ochranu osobných údajov SR návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva v zmysle zákona môže uplatniť zákonný zástupca. Práva dotknutej osoby v zmysle zákona, ktorý nežije, môže uplatniť blízka osoba.Fotoklub CANONliNE

Chceš byť členom fotoklubu? Zdarma dostaneš vždy včas na email najnovšie infošky o súťažiach, akciách a praktické návody o fotení.

* E-mail:

* Meno:

Mám záujem o: